Obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (ďalej KZ) alebo potvrdených objednávok (ďalej PO) uzatváraných na diaľku medzi spoločnosťou LIBRECUS, s.r.o. so sídlom S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča, IČO: 52160513, prevádzkujúcou eshop www.darcekybocian.sk (predávajúci) a kupujúcimi sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP).
 Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s kupujúcim sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar v zásielkovom obchode a tento jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, prijatý na e-mailovú adresu alebo doručený na adresu sídla spoločnosti predávajúceho. Objednávku je možné urobiť aj telefonicky.

II. PREDMET PLNENIA
 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v KZ alebo PO. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po uhradení celej kúpnej ceny.

III. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke nášho internetového obchodu.
 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia tovaru a spôsob úhrady za tovar. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Potvrdením objednávky predávajúcim vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou LIBRECUS, s.r.o.
 Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy okamžite, max. do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade uplatnenia tohto práva kupujúci postupuje nasledovne:
  1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku jej platnosti ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
  2. Kupujúci kontaktuje spoločnosť s tým, že žiada o odstúpenie od zmluvy a to s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, mena a priezviska, príp. obchodného názvu, adresy a čísla účtu.
  3. Ak kupujúci už tovar dostal a prevzal, zašle ho späť na adresu: LIBRECUS, s.r.o., S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča na vlastné náklady.
  4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy spoločnosť vráti všetky platby kupujúcemu, ktoré spoločnosti prijala na základe danej KZ alebo PO a to prevodom na jeho účet, najneskôr do 14 dní po fyzickom doručení tovaru. Zásielky na dobierku neakceptujeme. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH.
 Predávajúci vystaví na základe objednávok kupujúceho faktúru za tovar v cenách podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednávky a v súlade s dohodnutými VOP.
 Predávajúci nie je povinný dodávať všetky produkty uvedené v internetovom obchode.
 Kupujúci má nasledovné možnosti platby za tovar:
  1. Vopred prevodom na účet: IBAN: SK9483300000002901587434 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
  2. na dobierku,
  3. v hotovosti na adrese sídla spoločnosti: S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča.
V. DODACIE PODMIENKY
 Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Tovar nemusí byť dodaný v prípade nedostupnosti.
 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. V prípade tovaru držaného na sklade bude doba od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim do jeho odoslania zvyčajne 3 dni. V ostatných prípadoch bude táto doba určená individuálne po dohode so zákazníkom.
 Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Vlastnícke právo k tovarom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ
 Pri osobnom odbere objednaného tovaru na adrese sídla spoločnosti zákazník poštovné a balné neplatí. V ostatných prípadoch sú poplatky za odoslanie tovaru nasledovné:
      Poštovné (platba vopred)      Poštovné (dobierka)    
Slovensko      5,90 EUR              7,- EUR
Česko        12,- EUR               ---
EÚ          25,- EUR               ---
Svet          45,- EUR               ---
 Tovar do zahraničia na dobierku neposielame.
 Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu cien poštovného pri väčšom počte objednaného tovaru. Táto zmena musí byť zákazníkovi oznámená a ním aj odsúhlasená ešte pred záväzným potvrdením objednávky predávajúcim.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.darcekybocian.sk spoločnosti LIBRECUS, s.r.o.
 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti LIBRECUS, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb.
 Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom.
 Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V tomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu,
  • či obsahuje všetky jeho jednotlivé časti a množstvo.
 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť písomnú reklamáciu spolu s tovarom predávajúcemu na adresu: LIBRECUS, s.r.o., S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča.
 Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
 Kupujúci je povinný oznámiť chyby tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne alebo kvalitatívne najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Náš internetový obchod oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie.
 Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez náš internetový obchod.
 Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.
 V prípade nespokojnosti má kupujúci právo sa obrátiť na orgány štátnej správy:
    Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
    P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
    Odbor ochrany spotrebiteľa: tel. č. 02/58 27 21 32
    Internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet tel. č. 02/58 27 21 59
 Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI. Kontakty na príslušné inšektoráty nájdete tu: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
 Spoločnosť LIBRECUS, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby a negarantuje vecnú správnosť obsahu informačných materiálov.
 Spoločnosť LIBRECUS, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok ako aj informačných materiálov.

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 Kupujúci má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Ak na takúto žiadosť odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage